1. HOME
  2. ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

เว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) เป็นของและดำเนินการโดยบริษัท ซูมิโตโม ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด (“SPTH”)
โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน (“ข้อตกลง”) ต่อไปนี้ให้ละเอียดก่อนใช้งานเว็บไซต์นี้ และโปรดอ่านข้อตกลงเหล่านี้ร่วมกับประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่

  https://www.ds-pharma.com/profile/office/sumitomo_pharmaceuticals_asiapacific.html

การใช้งานเว็บไซต์นี้หมายถึงคุณยอมรับข้อตกลงนี้ เมื่อเข้าถึงเว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์ และ/หรือการใช้บริการแสดงว่าคุณยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่แสดงการระบุตัวบุคคล ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม รวมถึงการส่งและการประมวลผลข้อมูลที่เหมาะสมในประเทศไทย โดยบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือ พันธมิตรธุรกิจ ผู้จำหน่าย ตามความเหมาะสม ในกรณีซึ่งมีการจำกัดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่บังคับใช้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
หากคุณเป็นบริษัทหรือนิติบุคคล หรือเป็นผู้แทนบริษัท คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีอำนาจตามกฎหมาย และได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อตกลงเหล่านี้แล้ว SPTH อาจแก้ไขข้อตกลง ประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ฯลฯ ได้ทุกเมื่อ โดยการอัปเดตเพจนี้ ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวใดๆ จะมีผลผูกพันกับคุณ ดังนั้นคุณจึงควรเข้าเพจนี้เพื่อทบทวนข้อตกลงปัจจุบัน ณ ขณะนั้นเป็นระยะๆ

1.ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำโดยผิดกฎหมายและใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตอื่นๆ

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้เป็นของและได้รับการจัดการโดย SPTH ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ไทย ภายในและภายนอกประเทศไทยตามอนุสัญญากรุงเบิร์น ผู้ใช้งานได้รับสิทธิในการดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์เฉพาะเพื่อใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์เท่านั้น ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานเนื้อหาในเว็บไซต์ในลักษณะอื่นใด

2.สิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และชื่อบริษัททั้งหมดได้รับการคุ้มครอง และห้ามใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

สิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อบริษัท เครื่องหมายรูปลักษณ์ (รูปลักษณ์และดีไซน์ของผลิตภัณฑ์) และผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ไทย ภายในและภายนอกประเทศไทยตามอนุสัญญากรุงเบิร์น ห้ามใช้สัญลักษณ์ใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใดที่นอกเหนือจากการระบุและแสดงผลิตภัณฑ์นี้ และ/หรือบริการที่เกี่ยวข้องของ SPTH โดยไม่ได้รับอนุญาตแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก SPTH ล่วงหน้า

3.เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ SPTH และไม่ควรถูกพิจารณาเป็นการให้คำแนะนำทางการแพทย์

เว็บไซต์นี้มีเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องของ SPTH ดังนั้น ข้อมูลที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์จึงไม่ควรถูกเข้าใจว่าเป็นคำแนะนำทางการแพทย์หรือทางโภชนาการ หรือการประชาสัมพันธ์ หรือการโฆษณาประสิทธิภาพหรือคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของ SPTH นอกจากนี้ ข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ไม่ได้เป็นข้อมูลที่ใช้แทนการให้คำปรึกษาระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ เภสัชกร และผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาทางการแพทย์แต่อย่างใด

4.ข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับการใช้โดยผู้พำนักในประเทศไทย

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับการใช้โดยผู้พำนักในประเทศไทย การอนุมัติผลิตภัณฑ์ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ตามข้อบังคับจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่อยู่บนเว็บไซต์อาจไม่สามารถใช้ได้หากคุณเข้าถึงเว็บไซต์จากนอกประเทศไทย ลำดับแรก โปรดตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการอนุมัติตามข้อบังคับในประเทศที่คุณพำนักอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะได้รับการอนุมัติให้ใช้ในประเทศของคุณ แต่ก็เป็นเรื่องสำคัญในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของประเทศที่ผลิตภัณฑ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้ เนื่องจากเงื่อนไขเหล่านี้อาจแตกต่างจากข้อมูลที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ หากผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับการอนุมัติในประเทศของคุณ ให้จำกัดการใช้ผลิตภัณฑ์ในขอบเขตที่กฎหมายและข้อบังคับของประเทศของคุณอนุญาตให้ใช้ยาที่ไม่ถูกควบคุมหรือไม่ได้รับอนุมัติ

ข้อมูลเกี่ยวกับยาที่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ของ SPTH ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์มีจุดประสงค์เฉพาะสำหรับให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข เช่น แพทย์ หมอฟัน เภสัชกร พยาบาล ฯลฯ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในประเทศไทย ข้อมูลนี้แสดงถึงสถานะการอนุมัติของยาที่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ในประเทศไทยตามองค์การอาหารและยา (FDA ของไทย) และภายใต้พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 (1967) และการแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายและข้อบังคับใดๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง และอาจไม่เหมาะสมหรือไม่สามารถใช้ได้ในประเทศอื่นๆ โปรดอ้างอิงสถานะการอนุมัติของยาที่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์เฉพาะในประเทศของคุณก่อนเชื่อถือข้อมูลใดๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้

5.SPTH จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์

แม้ว่า SPTH จะใช้มาตรการที่เหมาะสมทั้งหมดในการทำให้ข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์นี้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้จะแสดง “ตามที่เป็นอยู่” โดยไม่รับประกันหรือรับรองใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันหรือการรับรองความถูกต้อง ความพร้อมใช้งาน ความเชื่อถือได้ ความสมบูรณ์ ความเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม อันเนื่องมาจากเนื้อหา หรือรับประกันหรือรับรองว่าการเข้าถึงเว็บไซต์นี้จะปราศจากข้อผิดพลาดหรือเว็บไซต์นี้ปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์

นอกจากนี้ SPTH ไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความผิดพลาด การตกหล่น การหยุดชะงัก การที่ไฟล์ถูกลบ ข้อผิดพลาด ความบกพร่อง ความล่าช้าในการดำเนินงานหรือการส่งสัญญาณ หรือความขัดข้องใดๆ ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกระทำของผู้จำหน่ายซึ่งเป็นบุคคลที่สามใดๆ ภัยธรรมชาติ ความขัดข้องของสายสื่อสาร การโจรกรรม การทำลาย หรือการเข้าถึงบันทึก โปรแกรม หรือบริการของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้งานเว็บไซต์ยอมรับว่าการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้งานเอง

SPTH ไม่ขอรับรองถึงความถูกต้องหรือมุมมองอื่นๆ ของข้อมูลที่อยู่ในหรือบนเว็บไซต์ แหล่งข้อมูล หรือเซิร์ฟเวอร์ของบุคคลที่สามใดๆ และ SPTH ไม่ได้สนับสนุนเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลนั้นๆ

SPTH จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ การเข้าถึง หรือความไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นในข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์อื่นๆ หรือข้อผิดพลาดหรือการตกหล่นของข้อมูลบนเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นๆ ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์จะต้องปฏิบัติตามกฎทั้งหมดที่ประกาศอยู่บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามแต่ละเว็บไซต์

6.ข้อควรระวังเกี่ยวกับข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements)

เว็บไซต์นี้อาจมีข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทั้งที่เป็นที่รู้จักและไม่เป็นที่รู้จัก รวมถึงข้อความที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ประสิทธิภาพ ประโยชน์ที่เป็นไปได้ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาที่ประสบความสำเร็จภายใต้การพัฒนาโดย SPTH และบริษัทในเครือ
ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตทั้งหมดอิงตามการตัดสินและสมมติฐานจากข้อมูลที่ SPTH มี ณ เวลาที่ทำการเผยแพร่ข้อความนั้น ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตจะใช้คำอย่างเช่น “อาจ”, “เชื่อ”, “คาด”, “คาดการณ์”, “ประมาณการ”, “เป็นไปได้”, “ตั้งเป้า”, “คาดคะเน” หรือคำอื่นๆ ที่คล้ายกันนี้

ในบรรดาปัจจัยที่สามารถทำให้เกิดผลลัพธ์จริงที่แตกต่างจากเนื้อหาซึ่งระบุไว้โดยข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การส่ง การยอมรับ และการอนุมัติการจัดเก็บเอกสารภาคบังคับ, ผลการทดลองทางคลินิกของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา, ความขัดข้องในการรับข้อมูล ความสูญเสียหรือการลดความคุ้มครองสิทธิบัตร, ความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ในตลาด รวมถึงแรงกดดันในการแข่งขัน, การดำเนินงานของผู้ให้ใบอนุญาต ผู้ได้รับใบอนุญาต และพันธมิตรความร่วมมืออื่นๆ ของ SPTH, การมีเงินทุนที่เพียงพอในการทำการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง, ข้อบังคับใหม่และที่มีการแก้ไข หรือเหตุการณ์อื่นๆ นอกเหนือการควบคุมของ SPTH ซึ่งเพิ่มต้นทุนในการดำเนินการ, สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่แวดล้อมธุรกิจของ SPTH ซึ่งรวมถึงสภาวะทางเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา, การรวมกันของนิติบุคคล, ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคต เป็นรายละเอียดของข้อมูลที่เผยแพร่สู่สาธารณะ ซึ่งจัดทำโดย SPTH โดยอิงตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการชักชวนให้ลงทุน การตัดสินใจลงทุนเป็นความรับผิดชอบของนักลงทุนแต่ละราย

7.SPTH ยังคงมีสิทธิในการลบหรือแก้ไขเนื้อหาเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อ

เว็บไซต์นี้ให้บริการสำหรับผู้ที่เข้าถึงเว็บไซต์ SPTH ยังคงมีสิทธิในการลบ แก้ไข หรือเพิ่มเติมเนื้อหาของเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่ว่าด้วยเหตุผล เวลา และโดยวิธีการใด SPTH ขอไม่รับผิดชอบต่อผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

8.SPTH มีสิทธิในการใช้ข้อมูลและเนื้อหาที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ให้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

SPTH ไม่มีหน้าที่ในการเก็บรักษาความลับของข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่ได้จากทางอีเมลหรือวิธีอื่นๆ ยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงควรคำนึงถึงความจำเป็นจริงๆ ในการให้ข้อมูลหรือเนื้อหาดังกล่าวก่อนล่วงหน้า รวมทั้งจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับเนื้อหาด้วย SPTH สามารถทำซ้ำข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าว และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม รวมถึงการเผยแพร่ SPTH ไม่มีหน้าที่ในการตอบการสื่อสารที่ได้รับผ่านทางอีเมลหรือวิธีอื่นๆ

9.การใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้ “คุกกี้” เพื่อติดตามสถานะการเข้าถึงและจำแนกวิธีการในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า คุกกี้เหล่านี้จะเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ประวัติการเรียกดูข้อมูลของลูกค้าบนเว็บไซต์นี้

ข้อมูลการใช้งานจะไม่รวมรายละเอียดที่ระบุตัวตนของผู้ใช้ เช่น ชื่อและ/หรืออีเมลแอดเดรส

10.Google Analytics

เว็บไซต์นี้ใช้บริการวิเคราะห์การเข้าถึงเว็บไซต์ด้วย Google Analytics ที่ให้บริการโดย Google Inc. เพื่อวิเคราะห์การใช้งานและจำแนกวิธีการในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ เมื่อเข้าถึงเว็บไซต์ เว็บเบราว์เซอร์ที่ถูกใช้อยู่จะส่งข้อมูล (URL ของเพจที่เข้าถึง, IP แอดเดรส ฯลฯ) ไปยัง Google โดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ Google ยังอาจตั้งค่าคุกกี้ใหม่สำหรับเบราว์เซอร์ที่กำลังใช้งานอยู่และ/หรืออาจอ่านคุกกี้ที่มีอยู่ การเข้าถึงเว็บไซต์นี้หมายถึงคุณยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลโดย Google ตามวิธีการและเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

11.Adobe Analytics

เว็บไซต์นี้ใช้บริการวิเคราะห์การเข้าถึงเว็บไซต์ด้วย Adobe Analytics ซึ่งให้บริการโดย Adobe เมื่อเข้าถึงเว็บไซต์ เว็บเบราว์เซอร์ที่ถูกใช้อยู่จะส่งข้อมูล (URL ของเพจที่เข้าถึง, IP แอดเดรส ฯลฯ) ไปยัง Adobe โดยอัตโนมัติ

การเข้าถึงเว็บไซต์นี้หมายถึงคุณยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลโดย Adobe ตามวิธีการและเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

12.จำเป็นต้องขออนุญาตล่วงหน้าในการสร้างลิงก์ไปยังเว็บไซต์

เมื่อมีการระบุเว็บไซต์นี้เป็นเป้าหมายของลิงก์บนเว็บไซต์อื่น จำเป็นต้องได้รับอนุญาตล่วงหน้าจาก SPTH ซึ่ง SPTH อาจให้การอนุญาตหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ SPTH แต่เพียงผู้เดียว ในกรณีนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในการดำเนินการ เช่น การดำเนินการทางกฎหมายเพื่อหยุด ปิดใช้ หรือบล็อกลิงก์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม ไม่พึงประสงค์ หรือผิดกฎหมาย ฯลฯ

13.การตัดสินและกฎหมายควบคุม

ข้อตกลงนี้อยู่บนพื้นฐานและได้รับการตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย
ศาลกรุงเทพจะทำหน้าที่เป็นศาลชั้นต้นในกรณีที่เกิดข้อพิพาทจากข้อตกลงเหล่านี้

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน สามารถติดต่อเราได้ที่:
ทีมกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของซูมิโตโม ฟาร์มา เอเชีย แปซิฟิก
อีเมล: compliance@sumitomo-pharma.com.sg