1. HOME
  2. ปรัชญาขององค์กร

About Us

ปรัชญาขององค์กร

พันธกิจขององค์กร

เพื่อให้ความช่วยเหลือสังคมได้อย่างกว้างขวางผ่านการสร้างคุณค่าโดยอาศัยกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาที่เป็นนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นของผู้คนทั่วโลก

พันธกิจในการจัดการ

  • การช่วยให้สุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้คนดีขึ้นโดยอ้างอิงจากหลักการของการจัดการที่คำนึงถึงผู้ป่วยเป็นหลักและการวิจัยที่เป็นนวัตกรรม
  • ความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะเพิ่มคุณค่าขององค์กรผ่านการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และทำให้ความคาดหวังของผู้ถือหุ้นเป็นจริง
  • การสร้างสิ่งแวดล้อมที่พนักงานสามารถเติมเต็มศักยภาพและเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาได้
  • การรักษาความเชื่อมั่นของสังคมและการช่วยให้สิ่งแวดล้อมโลกที่ดีขึ้นเป็นจริง

ปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติ

ที่ซูมิโตโม ฟาร์มา (ประเทศไทย) กรรมการบริษัทและพนักงานไม่เพียงต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดเท่านั้น แต่ยังต้องดำเนินกิจกรรมขององค์กรทั้งหมดให้สำเร็จตามปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัตินี้ คำปฏิญาณด้านล่างนี้แสดงถึงคำมั่นสัญญาของเราเพื่อที่จะได้รับความเชื่อมั่นที่มากขึ้นจากสังคมและกลายเป็นบริษัทนวัตกรรมอย่างแท้จริง

1. ปฏิบัติตามสโลแกนทั่วโลกของเราที่ว่า “Innovation today, healthier tomorrows” (นวัตกรรมวันนี้ เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าในวันพรุ่งนี้)

เรายังคงแสวงหานวัตกรรมของเราเองอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการอันเป็นนวัตกรรมด้วยความรวดเร็วเพื่อให้ผู้คนในประเทศไทยมีสุขภาพดีและมีชีวิตที่น่าพึงพอใจมากขึ้น

2.ดำเนินกิจกรรมขององค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ

เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับและดำเนินกิจกรรมขององค์กรที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรมด้วยจรรยาบรรณอันดี เราจะไม่ข้องเกี่ยวกับกลุ่มและองค์กรผู้มีอิทธิพลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เป็นภัยคุกคามต่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัยของประชาสังคม

3.เปิดเผยข้อมูลในแง่บวกและจัดการข้อมูลอย่างเหมาะสม

เราจะเปิดเผยข้อมูลขององค์กรในเวลาและวิธีการที่เหมาะสม เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมในการปกป้องและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของลูกค้าที่ได้รับผ่านทางกิจกรรมขององค์กร

4.ช่วยให้พนักงานบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเอง

เราเคารพความแตกต่าง ลักษณะเฉพาะ และบุคลิกภาพของพนักงาน เราจะทำให้สิ่งแวดล้อมในการทำงานมีความปลอดภัยและน่าพึงพอใจ และให้โอกาสพนักงานในการพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง

5.เคารพสิทธิมนุษยชน

เราเคารพสิทธิของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของเราในการทำกิจกรรมขององค์กร เราจะไม่เลือกปฏิบัติหรือคุกคามใคร นอกจากนี้ เรายังปฏิเสธแรงงานเด็กและแรงงานบังคับด้วย

6.จัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกในเชิงบวก

เราจะริเริ่มมาตรการเชิงบวกในการตอบสนองต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นความท้าทายร่วมกันของมนุษยชาติและเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับความยั่งยืนและกิจกรรมขององค์กร

7.สร้างความสัมพันธ์ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสังคม

เราจะดำเนินกิจกรรมที่ชุมชนมีส่วนร่วม รวมถึงมูลนิธิ โดยการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด เราจะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมท้องถิ่นของประเทศและภูมิภาคนั้นๆ และมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น

ผู้บริหารระดับสูงตระหนักว่าตนมีบทบาทในการทำให้เจตนารมณ์ของปฏิญญานี้เป็นจริง และเป็นผู้นำที่ดีในการนำปฏิญญานี้มาใช้ภายในองค์กร พร้อมกับการกระตุ้นคู่ค้าให้ปฏิบัติตามแบบอย่างเดียวกัน
ในกรณีที่มีการละเมิดปฏิญญา คณะผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ และตัดสินสาเหตุของการละเมิดนั้น รวมทั้งป้องกันการละเมิดที่คล้ายกันนี้ในอนาคต ในขณะเดียวกัน ผู้บริหารระดับสูงจะเปิดเผยข้อมูลในเวลาและวิธีที่เหมาะสม อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น และลงโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัดกับผู้รับผิดชอบ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงเองด้วย โดยกำหนดโทษตามอำนาจและความรับผิดชอบ

สโลแกนทั่วโลก

Innovation today,healthier tomorrows

สโลแกนทั่วโลกสะท้อนถึงความรับผิดชอบของเราในการส่งมอบยาที่ปฏิรูปสังคม ซึ่งได้มาจากแนวคิดที่ไม่เคยมีมาก่อน และการวิจัยและพัฒนาที่มีมาตรฐานสูงโดยการท้าทายนวัตกรรมของพนักงานแต่ละคน เพื่อที่จะช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีสุขภาพที่ดีและมีชีวิตที่น่าพึงพอใจยิ่งขึ้น