1. HOME
 2. นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูล(SMPTH)

ประกาศนี้อธิบายถึงหลักปฏิบัติของบริษัท ซูมิโตโม ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด (Co. No.: 0105562008181) ต่อไปจะเรียกว่า (“SMPTH”, “เรา” หรือ “ของเรา”) ว่าด้วยการเก็บรวบรวม ใช้งาน จัดเก็บ ดำเนินการ จัดการ ระงับ ทำลาย และเปิดเผย (“การประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุด้านล่างนี้ บริษัท ซูมิโตโม ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด (Co. No.: 0105562008181) (“SMPTH”) และบริษัทในเครือ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัท ซูมิโตโม ฟาร์มา เอเชีย แปซิฟิก จำกัด (“SMPAP”) และบริษัท ซูมิโตโม ฟาร์มา ไต้หวัน จำกัด (“SMPTW”) จะเรียกรวมว่า “ซูมิโตโม ฟาร์มา เอเชีย แปซิฟิก”, “เรา” หรือ “ของเรา” บุคคลที่ประสงค์จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเรา (ต่อไปด้านล่างจะเรียกว่า “คุณ” หรือ “ของคุณ”) จะต้องอ่านข้อกำหนดของประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอย่างละเอียด การส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเราหมายถึงคุณยอมรับว่าได้อ่านและทำความเข้าใจประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนี้แล้ว

“ข้อมูลส่วนบุคคล” ตามที่ใช้ในประกาศนี้ หมายถึงข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะจริงหรือไม่ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีการระบุตัวตนหรือสามารถระบุตัวตนได้ บุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้หมายถึงบุคคลที่สามารถถูกระบุตัวตนได้ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม รวมถึงโดยการอ้างอิงถึงข้อมูลบ่งชี้ เช่น ชื่อ เลขประจำตัวประชาชน ข้อมูลตำแหน่ง ข้อมูลบ่งชี้ทางออนไลน์ หรืออ้างอิงถึงปัจจัยหนึ่งหรือมากกว่าที่ระบุถึงอัตลักษณ์ทางร่างกาย สรีรวิทยา พันธุกรรม จิตใจ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือสังคมของบุคคลนั้น

ข้อมูลที่เราประมวลผลเกี่ยวกับคุณ

เราจะประมวลผลข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณโดยตรง เช่น ในระหว่างการสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับ SMPTH ผ่านการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มออนไลน์ของ SMPTH หรือในระหว่างการบริการใดๆ ที่คุณให้กับ SMPTH ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณโดยตรงรวมถึง เช่น

 • ชื่อและข้อมูลติดต่อ
 • ข้อมูลสุขภาพ
 • ข้อมูลทางประชากร
 • ข้อมูลบ่งชี้ทางออนไลน์
 • IP แอดเดรส
 • คุกกี้ของบุคคลที่สาม
 • ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่อาจส่งให้เราโดยทางสมาร์ตโฟนหรืออุปกรณ์บอกตำแหน่ง
 • หมายเลขประจำตัวที่เกี่ยวข้อง
 • ความนิยมในการติดต่อและการสื่อสารของคุณ
 • การฝึกอบรมและคุณสมบัติของคุณ
 • ความสนใจทางอาชีพ (เช่น หัวข้อด้านการดูแลสุขภาพที่คุณได้แสดงความสนใจไว้)
 • ความสนใจของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 • หากคุณให้คำปรึกษาหรือบริการอื่นๆ กับเรา จะต้องกรอกหมายเลขบัญชี เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นในการชำระเงิน

ในบางกรณี เราอาจมีความจำเป็นที่ต้องขอให้คุณให้ข้อมูลบางอย่างเพื่อที่ SMPTH จะได้ให้บริการหรือดำเนินการตามคำขอของคุณได้ เราจะระบุว่าเมื่อไรที่ต้องการข้อมูลดังกล่าว การไม่ให้ข้อมูลที่ต้องการหรือจำเป็นอาจส่งผลต่อการยุติความสัมพันธ์ของเรา หรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของคุณได้

นอกจากนี้ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขจากบุคคลที่สามดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรมและคุณสมบัติของคุณ เช่น การเข้าร่วมในองค์กรหรือสถาบัน, สถานที่จ้างงาน, ประวัติการศึกษา, การตีพิมพ์, เลขประจำตัวที่เกี่ยวกับอาชีพ และประสบการณ์ด้านอาชีพ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสิทธิ์และมาตรการทางวินัยเกี่ยวกับอาชีพจากแหล่งข้อมูลของรัฐหรือองค์กรวิชาชีพ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับใบสั่งยาที่เขียน, การเรียกร้องค่าชดเชยทางการแพทย์ที่มีการยื่นคำร้อง และ/หรือการทดสอบเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคที่มีคำสั่ง (“พฤติกรรมสั่งจ่ายยา”)

จุดประสงค์และหลักกฎหมายสำหรับประมวลผลข้อมูลของคุณ

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 • เพื่อสื่อสารข้อมูลด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ให้กับคุณ
 • เพื่อตอบคำร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 • เพื่อสื่อสารข้อมูลอื่นๆ ที่เราคิดว่าอาจน่าสนใจสำหรับคุณผ่านเว็บไซต์ ทางอีเมล คอลเซ็นเตอร์ จดหมาย และช่องทางอื่นๆ รวมทั้งการสื่อสารเชิงส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 • เพื่อติดตามการปฏิสัมพันธ์กับคุณทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์
 • เพื่อทำการวิจัยทางธุรกิจและการตลาด
 • เพื่อประมวลผลและรายงานข้อมูลเหตุการณ์ในทางลบ ปัญหาด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับยา และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 • เพื่อระบุและว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์
 • เพื่อระบุและเชิญผู้บรรยายและผู้รับเชิญเข้าร่วมในการประชุมและโปรแกรมทางวิทยาศาสตร์และการศึกษาที่เราจัดหรือสนับสนุน
 • เพื่อวางแผนการตลาด การขาย และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสนับสนุนและนำเสนอผลิตภัณฑ์ และนำมาใช้
 • เพื่อวางแผนและจัดการเดินทางสำหรับคุณในกรณีที่คุณเข้าร่วมในงานอีเวนต์ที่เราจัดหรือสนับสนุน
 • เพื่อติดตามและรายงานการชำระและโอนเงินอื่นๆ ตามข้อกำหนดด้านความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
 • เพื่อตรวจสอบโปรแกรมและบริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
 • เพื่อจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และหน้าที่ตามกฎหมาย
 • เพื่อตรวจสอบการประพฤติผิดหรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการของเราที่อาจเกิดขึ้นภายในบริษัท
 • เพื่อจัดการคำร้องขอข้อมูล
 • สำหรับการดำเนินการทางกฎหมายและการตรวจสอบของภาครัฐ (เช่น ตามหมายค้น, หมายศาล และคำสั่งศาล)
 • ที่ซึ่งเรามีความรับผิดชอบตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • สำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ รวมทั้ง Google Analytics
 • เพื่อทำหน้าที่ตามสัญญา ในกรณีที่คุณให้บริการกับเรา
 • สำหรับการบริหารเว็บไซต์

เราอาจประมวลผลพฤติกรรมการสั่งยาของคุณเพื่อช่วยให้เรา

 • ปรับข้อความและการสื่อสารกับคุณ รวมถึงข้อความและการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายโดยอิงตามพฤติกรรมการสั่งยาของคุณ และ
 • ทำความเข้าใจตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ของเรา รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่มีศักยภาพให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อปรับกลยุทธ์ทางการวิจัย การพัฒนา และการตลาด

เรายังอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการกำหนดการมีส่วนร่วมที่มีศักยภาพของคุณในกิจกรรมในอนาคตกับ SMPTH และเพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้

เราอาจใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

เรามีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลที่คุณให้กับเรา ที่เราเก็บรวบรวมจากการปฏิสัมพันธ์กับคุณ หรือที่เราเก็บรวบรวมจากบุคคลที่สามเกี่ยวกับคุณ ดังต่อไปนี้

 • ตามความยินยอมของคุณ: ในบางกรณีที่คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจขอให้คุณแสดงความยินยอมโดยชัดเจนในการให้เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือ ณ เวลาที่รับ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือประมวลผลข้อมูลดังกล่าว หากคุณเลือกที่จะให้ความยินยอมกับเรา คุณอาจยกเลิกความยินยอมของคุณ (หรือแจ้งออก) ได้ในภายหลังโดยการติดต่อเราตามที่ระบุในส่วน “วิธีการติดต่อเรา” ด้านล่าง
  โปรดทราบว่าหากคุณยกเลิกความยินยอม จะไม่ส่งผลต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นแล้ว เมื่อเราทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามความยินยอม เราจะให้ข้อมูลโดยละเอียดกับคุณ ณ เวลาที่เราได้รับความยินยอมจากคุณ
 • ฐานผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา: เรามีฐานผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ, ในการสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับโอกาสในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์, ในการวิเคราะห์ตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ และในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน กฎหมาย และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เราจะประมวลผลข้อมูลทั้งหมดที่เราเก็บรวบรวมจากหรือเกี่ยวกับคุณเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 • การปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้หรือการดำเนินงานตามสัญญา: ในสถานการณ์เฉพาะ เราอาจจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ภายใต้สัญญาที่คุณเกี่ยวข้อง ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย คุณอาจไม่ได้รับอนุญาตในการคัดค้านกิจกรรมในการประมวลผลนี้ แต่โดยปกติแล้ว คุณมีสิทธิที่จะเข้าถึงหรือทบทวนข้อมูลนี้หากไม่ขัดต่อหน้าที่ตามกฎหมายของเรา และไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและอิสรภาพของบุคคลอื่นใด ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ภายใต้สัญญาซึ่งคุณเป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง คุณอาจไม่สามารถคัดค้านการประมวลผลนี้ หรือหากคุณเลือกที่จะปฏิเสธหรือคัดค้านการประมวลผลของเรา อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำหน้าที่ตามสัญญาที่คุณมีข้อผูกมัดอยู่

ในกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (ที่รวมถึง (i) ข้อมูลที่เปิดเผยต้นกำเนิดของเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์, ความคิดเห็นทางการเมือง, ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา หรือความเป็นสมาชิกของสหภาพการค้า (ii) ข้อมูลทางพันธุศาสตร์และไบโอเมตริก (iii) ข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพ, กิจกรรมทางเพศ หรือรสนิยมทางเพศ (iv) ประวัติอาชญากรรม และ (v) ข้อมูลอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อข้อมูลที่อาจเป็นข้อมูลอื่นใดตามที่กล่าวมาข้างต้น) เราจะประมวลผลข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าจะ (i) เพราะเราได้รับความยินยอมจากคุณให้ทำเช่นนั้น หรือ (ii) เพราะเราจำเป็นจะต้องประมวลผลข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ เมื่อเราทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของคุณตามความยินยอมของคุณ คุณอาจยกเลิกความยินยอมได้ทุกเมื่อโดยการติดต่อเรา หากคุณยกเลิกความยินยอม เราอาจยังคงจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของคุณตามกฎหมายที่บังคับใช้ แต่เราจะอธิบายให้คุณรับทราบ ณ เวลาที่คุณยกเลิกความยินยอมเกี่ยวกับกิจกรรมการประมวลผลที่จะดำเนินการต่อเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย

เราจะบันทึกการใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวแบบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล

พนักงานและบุคลากรของเรา (รวมถึงพนักงานและบุคลากรของบริษัทในเครือของเรา) จะเป็นผู้รับและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงบุคคลที่สามที่ให้บริการกับเราที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลตามที่ระบุข้างต้น บุคคลที่สามอาจรวมถึง เช่น ผู้ให้บริการเว็บไซต์ของเรา ผู้จำหน่ายที่ช่วยเราในการสื่อสารกับคุณ ผู้ให้บริการฐานข้อมูล หน่วยงานที่ทำการสำรวจและการวิจัยทางการตลาด และผู้จัดอีเวนต์ (“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) เราจะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการของเราเฉพาะเมื่อพวกเขาตกลงที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการกับเรา และตกลงที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการใช้ การเข้าถึง หรือการเปิดเผยโดยมิชอบ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงความสัมพันธ์ทางการเงินกับเรา และยอดเงินที่เราชำระให้กับคุณ ต่อเจ้าหน้าที่รัฐและต่อสาธารณะตามคำขอข้อมูลที่ได้รับอนุญาต หรือตามที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียน การดำเนินการทางศาลหรือการปกครอง หรือประมวลกฎหมายอุตสาหกรรม

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิและความปลอดภัยของเรา หรือสิทธิและความปลอดภัยของบุคคลที่สามหนึ่งฝ่ายหรือมากกว่า

SMPTH เป็นบริษัทสาขาของบริษัท ซูมิโตโม ฟาร์มา เอเชีย แปซิฟิก จำกัด และเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้นต่อบริษัทในเครือของซูมิโตโม เอเชีย แปซิฟิก ซึ่งอาจรวมถึงบริษัท ซูมิโตโม ฟาร์มา จำกัด เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้นต่อพันธมิตรทางการพัฒนาและทางธุรกิจของเรา และสุดท้าย ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กรหรือการเลิกกิจการผ่านการขาย การควบรวม หรือเข้าถือสิทธิในกิจการ เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณกับผู้ซื้อจริงหรือผู้ซื้อที่คาดหวัง

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เราต้องได้รับความยินยอมจากคุณก่อนหรือเมื่อเราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สาม เราจะขอรับความยินยอมของคุณตามที่กฎหมายกำหนด

การส่งข้อมูลให้กับประเทศที่สาม

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกประมวลผลในประเทศใดๆ ที่เรามีสำนักงานหรือผู้ให้บริการ และโดยการใช้บริการของเรา หรือโดยการให้ความยินยอมกับเรา (ตามที่กฎหมายกำหนด) ข้อมูลของคุณอาจถูกส่งไปยังสถานที่นอกประเทศที่คุณพำนักอาศัย ซึ่งอาจมีกฎการคุ้มครองข้อมูลที่แตกต่างจากประเทศที่คุณอยู่

ในกรณีที่ขาดการตัดสินใจที่เพียงพอและ/หรือการป้องกันที่เหมาะสม ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกส่งต่อด้วยหนึ่งในเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมอย่างชัดเจนให้ส่งต่อ หลังจากได้รับการแจ้งเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการส่งต่อข้อมูลดังกล่าว อันเนื่องมาจากการขาดการตัดสินใจที่เพียงพอและการป้องกันที่เหมาะสม
 • การส่งข้อมูลนั้นมีความจำเป็นเพื่อการดำเนินการตามสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลและผู้ควบคุม หรือการนำมาตรการก่อนทำสัญญามาใช้ตามคำขอของเจ้าของข้อมูล
 • การส่งข้อมูลมีความจำเป็นสำหรับการตัดสินใจหรือดำเนินการตามสัญญาที่ตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลระหว่างผู้ควบคุมและบุคคลหรือนิติบุคคลอีกฝ่าย
 • การส่งข้อมูลนั้นมีความจำเป็นสำหรับเหตุผลทางสาธารณประโยชน์ที่สำคัญ
 • การส่งข้อมูลนั้นมีความจำเป็นในการสร้าง ดำเนินการ หรือป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย
 • การส่งข้อมูลนั้นมีความจำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของเจ้าของข้อมูลหรือบุคคลอื่นๆ ที่เจ้าของข้อมูลไม่สามารถให้ความยินยอมโดยทางกายหรือทางกฎหมายได้
 • การส่งข้อมูลนั้นเป็นการปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของ SMPTH หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศของคุณเกี่ยวกับการส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลในต่างประเทศภายใต้นโยบายของเราตามที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและบุคคลไร้ความสามารถตามกฎหมาย

เราจะไม่เชื้อเชิญ เก็บรวบรวม หรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์หรือบุคคลไร้ความสามารถตามกฎหมายโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย หากคุณพบว่าผู้เยาว์หรือบุคคลไร้ความสามารถตามกฎหมายได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย โปรดติดต่อเรา เราจะดำเนินการลบข้อมูลตามที่กฎหมายอนุญาต

การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูล (i) ตราบเท่าที่เรายังมีความสัมพันธ์กับคุณ (ii) ตามหน้าที่ตามสัญญาหรือตามที่กฎหมายกำหนด และ (iii) ตามความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ตามสัญญาหรือกฎหมาย (เช่น ตามบทกฎหมายของการจำกัด การดำเนินคดี หรือการสืบสวนที่บังคับใช้)

สิทธิของคุณ

คุณอาจมีสิทธิต่อข้อมูลดังต่อไปนี้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 • วัตถุประสงค์ของการประมวลผล
 • ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้รับหรือประเภทของผู้รับซึ่งเคยได้รับการเปิดเผยหรือจะได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • ระยะเวลาที่คาดการณ์ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บ หากเป็นไปได้ หรือเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดระยะเวลา หากไม่สามารถบอกระยะเวลาที่ข้อมูลจะถูกเก็บได้

คุณยังอาจมีสิทธิเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ รวมถึงสิทธิในการร้องขอการแก้ไขข้อมูลใดๆ ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
 • สิทธิในการร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้คุณสามารถส่งข้อมูลให้บุคคลที่สาม หรือร้องขอให้เราส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลที่สามหนึ่งฝ่ายหรือมากกว่าโดยตรง
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและอื่นๆ
 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่คุณให้ข้อมูลแล้ว รวมถึงสิทธิในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะซึ่งทำให้ไม่สามารถลบได้
 • สิทธิในการยื่นคำร้องต่อผู้มีอำนาจในการกำกับดูแลในประเทศที่คุณอาศัยหรือทำงาน หรือที่ที่คุณเชื่อว่าคุณถูกละเมิดสิทธิ
 • สิทธิในการร้องขอให้เราหยุดใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (1) ในระหว่างระยะเวลาที่ขอให้เราอัปเดตหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (2) ที่จะต้องถูกลบหรือทำลายเนื่องจากถูกเก็บรวบรวมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (3) ที่ไม่จำเป็นต้องถูกเก็บแล้ว แต่คุณขอให้เราเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย หรือ (4) ในระหว่างเวลาการตรวจสอบหลังจากที่คุณใช้สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • สิทธิในการร้องขอให้เราบันทึกการปฏิเสธของเราในการอัปเดตหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและเหตุผลในรายการข้อมูลที่คุณและหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเข้าถึงได้ตามที่กฎหมายกำหนด

หากมีคำถาม

คุณสามารถติดต่อเราหากมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับประกาศนี้ หลักปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลของเรา หรือเพื่อใช้สิทธิโดยการใช้ระบบคำร้องขอความเป็นส่วนตัวของข้อมูลได้ที่: compliance@sumitomo-pharma.com.sg.

โปรดทราบว่าเราอาจเปลี่ยนแปลงประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเป็นระยะ เพื่อแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อกำหนดตามกฎหมายของเรา หรือวิธีที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เราจะสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนี้ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการสื่อสารกับคุณแล้ว นอกจากนี้ ประกาศทั่วไปนี้อาจถูกเพิ่มเติมด้วยประกาศเพิ่มเติมเมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลใดๆ หากคุณมีคำถามเฉพาะเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล กิจกรรมประมวลผล การใช้ หรือการจัดการข้อมูลที่ระบุไว้ในประกาศนี้หรือประกาศอื่นใด หรือหากคุณมีเรื่องที่ต้องการการรายงานเกี่ยวกับการละเมิดการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การประพฤติผิดที่สงสัยว่าเป็นการละเมิด หรือการประพฤติโดยมิชอบ โปรดติดต่อเราที่:
ทีมกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของซูมิโตโม ฟาร์มา เอเชีย แปซิฟิก
อีเมล: compliance@sumitomo-pharma.com.sg